Coleman, Uncle John Brown

A27n5, A30n4, S4n2 , S9 , S9n2, S9n3 , S10n8, S17n3 , S22n3, S26n4, S26n6, S27n2, O5n1, O10, O10n2 , O31n1, D30nl, D31, D31n1, J1 , J2 , J2n1